Lnhwater

REFERENCER

REFERENCER

Udvikling af model til beregning af risiko og omkostninger ved oversvømmelser (2020-2021).

LNH water har i 2020-2021 bidraget til udviklingen af DTUs nye gratis skadesomkostningsmodel DTU Skadesøkonomi til brug ved skadesberegninger af oversvømmelser fra hav og fra skybrud. Det nye og helt særlige ved DTU’s skadesomkostningsmodel er, at den kan anvendes til at beregne de økonomiske skader på et meget detaljeret geografisk niveau og for mange sektorer. På den måde kan kommunerne lettere skabe et overblik over, hvad der sker, hvis vandet rammer bygninger, erhverv, transport, kulturelle og historiske værdier, natur, mennesker og andre værdier. Modellen giver et godt grundlag for at planlægge klimatilpasning, fordi den kan vise, hvor det gælder om at sætte ind lokalt, hvor skaderne vil være store, og hvor der kan findes gode løsninger. Den er et fremskridt i forhold til de eksisterende modeller, som typisk kun beregner forsikringsskader ved oversvømmelser på bygninger, og som ikke foretager en egentlig økonomisk skadesberegning sektor for sektor. Modellen er i første omgang udviklet til at beregne skader ved oversvømmelser fra havet, men med en mindre justering på bygningsområdet kan den også anvendes til at beregne skader ved skybrud. Her er det netop blevet et lovkrav at foretage detaljerede sektorbaserede økonomiske skadesberegninger. Skadesmodellen er udviklet af DTU Management i samarbejde med LNH water, og er et led i et større forsknings- og innovationsprojekt kaldet COHERENT-projektet, der er finansieret af Innovationsfonden.

Undervisning i Geografiske informationssystemer på DTU Space (2020).

LNH water har i 2020 varetaget undervisningen for DTU Space på MSc kurserne 30530 Geografiske informationssystemer og 30532 Introduktion til digital kortlægning og GIS. Begge kurser er introduktionskurser til Geografiske Informationssystemer (GIS) gennem brug af QGIS, som er et gratis tilgængeligt open source-software til brug ved analyse af geografiske data.  Kurserne omfatter forelæsninger i generelle begreber og teorier samt øvelser med de mest almindelige værktøjer til rumlige analyser med forskellige typer af geografiske data, herunder raster/vektor data, satellit data og geodata-databaser. De studerende, som følger GIS kurserne kommer primært fra DTU Miljø, DTU Byg, DTU Management og fra udenlandske universiteter. Der deltog ca. 40 studerende på hvert af de to kurser.  Kursussproget er engelsk.

Områdeplaner for Holte, Dronninggård og Øverød (2019).

Rudersdal Kommune har besluttet, at kloaksystemet i Holte, Dronninggård og Øverød skal klimatilpasses, så der ikke længere løber spildevand til søerne, når det regner. Kloakkerne skal separeres, og grundejerne skal derfor lægge et ekstra rør til regnvand på deres egen grund. Dermed reduceres risikoen for oversvømmelser, og mange års forurening af søerne stoppes. LNH water har i 2019, i tæt samarbejde med Novafos, udarbejdet områdeplaner for prioriterede områder i forhold til klimatilpasning og indsatser for miljøet. Indsatsen i områdeplanen skal blandt andet forbedre miljøtilstanden i Søllerød Sø, Vejlesø og Furesøen. Der er herunder udført hydraulisk analyse af afløbssystemerne, der skal danne grundlag for politiske beslutninger for fremtidige afløbsstrategier. Projektet omfatter hydrauliske modelberegninger, klimatilpasning, miljøbelastning, skadesberegninger og cost-benefit beregninger. LNH water har været ansvarlig for og udført alle hydrauliske beregninger vedrørende klimatilpasning og miljøbelastning. Projektet er udført i godt samarbejde med Novafos og Birgit Paludan, og omhandler hydraulisk modellering for afløbssystemer, under hensyntagen til miljøet, klimatilpasning og landskabelige forhold. Der er taget højde for myndighedsmæssige forhold, og udarbejdet materiale til brug for kommunens og Novafos’ kommunikation med interessenter.

Implementering af et modelopbygningssystem i HOFOR’s afløbsoplande (2016-2019).

LNH water har i perioden 2016-2019 arbejdet tæt sammen med HOFOR om at implementere hydrauliske modeller for HOFOR’s afløbsoplande. Arbejdet har inkluderet renseanlæg i afløbsmodel samt randmodeller for alle renseanlæg. LNH water har opstillet rådgiverstandarder og modelhåndbog, og har assisteret HOFOR med hjælp til model-opbygning og opdatering af modeller efter DANDAS. Der er også varetaget undervisning i bl.a. afløbsmodellering og datahåndtering. Projektet viser LNH Waters kompetencer i hydraulisk modellering og datahåndtering, indgående forståelse for HOFOR’s hydrauliske modeller og evne til at arbejde tæt sammen med HOFOR over en længere årrække.